Metodologia de treball

 

1. Entrevista inicial: coneixement del context cultural i organitzacional de l’empresa o la persona i establiment de les necessitats.

2. Establiment dels objectius de l’acció.

3. Presentació de la proposta i de la hipòtesi de treball.

4. Acceptació de la proposta.

5. Disseny  a mida.

6. Realització de l’acció.

7. Informe qualitatiu i quantitatiu: Recomanacions.

8. Seguiment i transferència al lloc de treball.

9. Accions de millora i continuïtat.